Droga ekspresowa S12 na odcinku Lublin – Dorohusk Część 2: Chełm – Dorohusk

/Wartość całkowita kontraktu

3 715 245,38 zł

/Numer projektu

Chełm-Dorohusk: O.LU.D-3.2411.20.2018.2.ap z dnia 04.03.2019 r.

/Nazwa kontraktu

Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”
Część 2 Odcinek nr 3
węzeł „Chełm Wschód” (bez węzła) - Dorohusk

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S12 zlokalizowany jest w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminach: Chełm, Kamień i Dorohusk. Połączy koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł „Chełm Wschód”) z przejściem granicznym w Dorohusku. Długość odcinka wynosi około 23 km. Prawie w całości przebiega on po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze, omijając tereny wysoce zurbanizowane oraz tereny cenne przyrodniczo.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe. Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć sanitarna, kanalizacja) oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych.

Droga ekspresowa S12 wraz z drogami ekspresowymi S17 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości łączących największe ośrodki gospodarcze kraju z największymi ośrodkami Polski Wschodniej.

Nadrzędnym celem inwestycji jest:

  • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,
  • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 12,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

http://www.tpf.com.pl/